Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Testing the boat

After all the hard work and the refit of the boat it's time to hit the water. gm the wind was not there.....just a light breeze of 5-6 knots and some 8 kn gusts. Although we achieved a average 6 knot and a 7.5 max.Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

2/6/2016 - 24/7/2016 Ανακατασκευή - Refit

ΕΛ.
- Έχοντας εδώ και καιρό σκοπό να προβώ σε μεγάλες αλλαγές στο σκάφος, (τις οποίες όλο ανέβαλα λόγω έλλειψης χώρου και χρόνου), ήρθε επιτέλους η στιγμή να γίνουν πραγματικότητα. Τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος τους. Ο παιδικός μου φίλος Κώστας Λ. μου παραχώρησε έναν απίστευτο βιομηχανικό χώρο με όλες τις υποδομές που θα μπορούσα να ζητήσω. Έτσι η δουλειά μου έγινε πολύ ευκολότερη και πιο ευχάριστη, παρά τις ατελείωτες ώρες εργασίας που χρειάστηκαν.

Το project ήταν απλό.....να προσθέσω άνωση στην πρύμνη του σκάφους χωρίς να χρειαστεί να κόψω το σκάφος, να φτιάξω σύστημα απορροής υδάτων και να κατασκευάσω νέο πάτωμα. Υπήρχαν και άλλα πράγματα που έπρεπε να κάνω (ενίσχυση με carbon των akas, προσθήκη άνωσης και αλλαγή σχήματος των amas, και νέο rig για την μεγάλη ιστιοφορία), τα οποία ανέβαλα για αργότερα, λόγω έλλειψης χρόνου.

Αφού σχεδίασα το όλο project και αποφάσισα τον τρόπο και τα υλικά που θα χρησιμοποιήω αγόρασα τα υλικά και προχώρησα στην κατασκευή. Η ιδέα ήταν απλή....κάντο όπως οι surfrers.....έπρεπε λοιπόν να ακολουθήσω την τεχνική κατασκευής σανίδων surf και να προσθέσω στο σκάφος πολυστερίνη πάχους 10εκ. στις πλευρές της πρύμνης μέχρι τη μέση του σκάφους και να ντυθούν με foam core PVC + fiberglass. Επίσης έπρεπε να γίνει σύστημα απορροής για να μην ξαναπάθω τα ίδια  Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε να σηκωθεί το πάτωμα άλλα 10 εκ. προκειμένου να υπάρχει κλίση και να είναι πάνω από την ίσαλο. Επίσης το daggerboard καθώς και το DB box, έπρεπε να επαναρυθμιστούν και να ανακατακευαστούν τμήματα τους.

Όλα αυτά διήρκησαν περίπου 2 μήνες με 4 ημέρες την εβδομάδα και 10-12 ώρες την ημέρα εργασία. Συνολικός χρόνος εργασίας περίπου 300 ώρες,.

Υ.Γ. Ευχαριστώ για την βοήθειά τους τον Κώστα για την φιλοξενία και την βοήθεια σε υλικά, εργαλεία, παροχές, τον Θόδωρο για το πιστόλι βαφής και τον Χαλ για την βοήθεια στο μοντάρισμα ξεμοντάρισμα.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.

ΕΝ
- Having long been designed to make major changes in the vessel (which increasingly postponing lack of space and time), finally it's time to become a reality. At least for the most part. My childhood friend Costas L. gave me an incredible industrial space with all the infrastructure that I could ask. So my job became much easier and more enjoyable, despite the endless hours it took.
The project was simple ..... add buoyancy in the stern of the vessel without the need to cut the boat to fix drainage system and construct new floor. There were other things I had to do (carbon reinforcement of  akas, adding volume and reshape of amas, and new rig for larger sails), which later postponed due to lack of time.After I designed the whole project and decided how and materials will use purchased materials and proceeded to manufacture.The idea was simple .... do it like surfrers ..... therefore had to follow the technical construction surf boards and add on board polystyrene 100mm thick. on the sides of the stern to the middle of the boat and be clothed with foam core PVC + fiberglass. It should be drainage system not injured at the same again. But to do this, he had to get up the floor more 100 mm. to be tilted and is above the waterline. Also the daggerboard and the DB box, had to reset and rebuilt their parts.All this lasted about two months to four days a week and 10-12 hours a day work. Total work time: about 300 hours..

Photos 


Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Mods and graphics

- Έχοντας σαν στόχο την βασική αλλαγή του rig  του σκάφους με μεγαλύτερη ιστιοφορία και κατάρτι, βασικό τμήμα των απαραίτητων αλλάγών είναι και τα stand μεταφοράς του καταρτιού στο trailer. Έτσι λόγω του μεγαλύτερου μήκους του έφτιαξα μια εμπρός βάση, η οποία προσαρμόζεται στο τρέιλερ και η οποία θα δέχεται προέκταση και φυσικά εργάτη με ιμάντα, τόσο για έλξη του σκάφους αλλά κυρίως για ανέβασμα - κατέβασμα του καταρτιού. Έφτιαξα επίσης και την πίσω βάση η οποία πιάνει πάνω στα βελόνια του πηδαλίου. Απομένει να μπούν οι λαστιχένιες υποδοχές Υ και και το gin pole για το κατάρτι. Επίσης έφτιαξα και κάποια γραφικά (συγνώμη για την ποιότητα) για αυτοκόλλητα σκάφους, που σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω.

- Aiming the basic change of boats rig with more sail area and longer mast, a key part of the necessary changes are the mast stands for transfer on trailer. Thus due to the longer length of the mast a front base which is adapted to the trailer and which receives an extension of course capstan belt, both for lunching the boat but especially for lifting - lowering of the mast. I made well an aft base which grasps onto the rudder pintles on the transom. Rubber receptors Y remains to come and and gin pole on the mast. Also I made some graphics (sorry for the quality) on boat sticker, I think I use.

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Rudder blade and Dagger board restoration

- Μια μεγάλη καταιγίδα πέρισυ, (η οποία διαπέρασε το κάλλυμα του σκάφους και το γέμισε μέχρι πάνω με νερό) έκανε εκτεταμμένες ζημιές στο πηδάλιο και την κινητή καρίνα του σκάφους, που ήταν μέσα στο νερό για 10 μέρες. Έτσι αποφάσισα τώρα που η θερμοκρασία μου επιτρέπει να δουλέψω, να τα ανακατασκευάσω (αν είναι δυνατόν) και επίσης να προχωρήσω στις απαραίτητες αναβαθμίσεις, εν όψει του καλοκαιριού. Το πηδάλιο που είχε και τις μεγαλύτερες ζημιές, τρίφτηκε και μετά πό 2 χέρια εποξικής, ενισχύθηκε με carbon. Η καρίνα τρίφτηκε, και περάστηκαν 3 χέρια εποξικής και σε ορισμένα σημεία, πιό παχύρευστη μιξαρισμένη με silica. Στη συνέχεια, τρίφτηκαν και βάφτηκαν με αστάρι πολυουρεθάνης και είναι έτοιμα για δοκιμή.

- A big storm last year, (which penetrated the cap board and filled to the brim with water) made extensive damage to the rudder and daggerboard of the boat was in the water for 10 days. . So I decided now that the temperature allows me to work, to reconstruct (if possible), and also to make the necessary upgrades in view of the summer. The rudder that had the greatest losses, sanded and then apply 2 coats of epoxy, reinforced with carbon. The keel was sanded, and apply three coats of epoxy and in some places, more viscous mixed with silica. Then sanded and stained with polyurethane primer and ready for testing.